خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 24 مرداد 1401
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

سریع‎ترین رشد توسعه یافتگی جهان به ایران رسید

مشرق | اقتصادی | جمعه، 12 بهمن 1397 - 11:36
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران در ۴۰ سال گذشته با ۵۰ رتبه صعود در شاخص توسعه انسانی، عنوان سریع ترین رشد شاخص توسعه انسانی را بین تمام کشورهای دنیا به خود اختصاص داد.
توسعه،شاخص،انساني،گزارش،ايران،اســت،بــه،ســال،ايــن

خلاصه خبر

محاســبات ریاضــی شــاخص های انســانی کمــی پیچیــده اســت، امــا عناصری ماننــد عمــر طولانــی، زندگــی ســالم از نظــر بهداشــتی، شــاخص آمــوزش و تحصیــلات و اســتاندارد یــک زندگــی آبرومندانــه در داخــل شــاخص های انســانی مــد نظــر اســت.
ایــن شــاخص ها توســط دفتــر توســعه ســازمان ملــل بــرای ســنجش کیفیــت زندگــی ملت هــای مختلــف جهــان بــه کار گرفتــه شــده اســت.
امیــد بــه زندگــی، بهداشــت، نظــام آموزشــی و درآمــد.
بنــا بــه گــزارش توســعه انســانی ســازمان ملــل در فاصلــه ســال های 58 ایــن میانگیــن 1395 یعنــی درســت ســال اول تشــکیل جمهــوری اســلامی تــا ســال روی هــم رفتــه رتبــه اول میــزان رشــد شــاخص توســعه انســانی را بــه خــود اختصــاص درصــد بوده 0.73 تــا 0.69 داده اســت.