سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

اقدامات شهرداری برای تسهیل خانه دار شدن تهرانی‌ها

باشگاه خبرنگاران | اجتماعی و حوادث | دوشنبه، 27 شهریور 1402 - 13:57
مدیرعامل سازمان نوسازی پایتخت اقدامات این سازمان در راستای تسهیل خانه‌دار شدن تهرانی‌ها را برشمرد.
بـا،بـه،ايـن،سازمان،بــراي

خلاصه خبر

مهدی هدایت اظهارکرد: ایـن سـازمان بـا راه‌انـدازی قـرارگاه مسـکن اقدامـات گسـترده‌ای را بـرای تسـهیل تامیـن مسـکن صـورت داده کـه برخـی از آنهـا عبارتند از مبادلـه ۳۸ تفاهم‌نامـه بـا نهادهـا و دسـتگاه‌ها و بخـش خصوصـی بـه ظرفیـت ۵۳۰ هـزار واحـد مسـکونی (از محـل ایـن تفاهم نامه‌ها تاکنـون ۲۶۰پـروژه شـامل ۱۷۶ هـزار واحد مسکونی در مراحل نهایـی فرآیند صدور پروانه قرار گرفته اند.)