خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

چهارشنبه، 19 بهمن 1401
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

به زودی با موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی بر‌می‌گردیم ...

تحلیل دریادار ترک: آیا ترکیه از ناتو اخراج می شود؟ -بخش پایانی- اخبار ترکیه و اوراسیا - اخبار بین الملل تسنیم

تسنیم | بین‌الملل | چهارشنبه، 05 بهمن 1401 - 17:58
بعضی از تحلیلگران و استراتژیست های غربی بر این باورند که ترکیه، آمریکا و اروپا را تضعیف می کند و باید به عضویت این کشور در پیمان نظامی ناتو، خاتمه داده شود.
تركيه،ناتو،2022،اخراج،ميلادي،2019،اعلام،2023،اكتبر،ژانويه،سپ ...

خلاصه خبر

داگ باندواز کارشناسان امنیتی درمجلهاقتصادیآمریکاییفوربسدر 27 ژوئیه 2016 میلادی، مطلبی با این عنوان منتشر کرد: «ضرورت حذفترکیهازناتو: ایالاتمتحدهبهیکدیکتاتورینظامینیازندارد».
در 13 اکتبر 2016 میلادی و تنها مدتی کوتاه پس از کودتای نافرجام جولای، یک اندیشکده آمریکایی از مسببین کودتا یعنی از شاگردان گولن حمایت و رسماً اعلام کرد که ترکیه، برخلاف کشورهای عضو ناتو، دموکراتیک نیست و نباید در این پیمان بماند.
در 27 سپتامبر 2020 میلادی،گیرتویلدرز رهبر حزبآزادیهلند،کمپینی به راه انداخت با این شعار:«هر چه زودتر ترکیه راازناتوخارجکنید!»
در 25 آوریل 2021 میلادی،داگباندوازمؤسسهکاتونیزدرمقالهخودباعنوان «مشکلاصلی ما ارمنستان نیست، مشکل اصلی عضویتترکیه درناتواست».
همچنین کویندیویلیامسوندر National Review در 22 مه 2022 میلادی اعلام کرد که ناتو باید هر چه سریع تر، سوئدوفنلاند را بپذیرد و ترکیه را اخراج کند.
دورسیدر The Algemeiner چنین عبارتی دیدیم: «ترکیه عملاً ناتو را گروگانگرفته و لازم استهر چه زودتر ناتو را نجاتدهیم».
مانفردوبر،سیاستمدارآلمانیوعضوپارلماناتحادیهاروپا،در 23 ژوئیه 2020 تصریحکردکهافزایشآبهایسرزمینییونانهرگزدلیلیبرایجنگنخواهدبودوترکیهبایددرککندکهاتحادیهاروپادرکناریونانودولتیونانیقبرسخواهدبود.
در 27 آگوست 2021 ،بابمنندز،رئیسروابطخارجیسنایایالاتمتحده،ازیونانبرایافزایشآبهایسرزمینیخودبهبالای 12 مایلیدردریایجزایرحمایتکردوگفت:«ترکیهدرتلاشاستبانقضتمامقوانینقانونیازگسترشقانونیآبهایسرزمینییونانجلوگیریکند.
در 5 ژانویه 2023،وزارتامورخارجهایالاتمتحده دربیانیهایاعلامکرد: «ترکیهبایدازتهدیدعلیهیوناندرموردآب‌هایسرزمینیخوداجتنابکند».
بابیمیلردر National Review در 19 دسامبر 2022 نوشت: «اردوغان، سوریه و یونان را تهدید کرده است.
در 03 ژانویه 2023جانبولتون،مشاورامنیتملیرئیسجمهورآمریکادردورهترامپ،درمقالهخوددرروزنامهانگلیسیدیلیتلگراف،ترکیهرا«بزرگترینتهدیددرداخلناتو»توصیفکرد.
اینباربولتوندر 16 ژانویه 2023 بهوالاستریتژورنالگفت: «اگرانتخاباتعادلانهبرگزارنشود،ترکیهبایدازناتوخارجشود.
در 18 ژانویه 2023 مایکلروبین کارشناس برجستهجنگروانیپنتاگون گفت: «زمانآنرسیدهکهواقعیتترکیهراببینیم.