خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 10 بهمن 1401
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

به زودی با موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی بر‌می‌گردیم ...

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاح شد- اخبار مجلس و دولت ایران - اخبار سیاسی تسنیم

تسنیم | سیاسی | چهارشنبه، 05 بهمن 1401 - 09:55
نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند.
ماده،قانون،طرح،مذكور،اصلاح،ديوان،تبصره،موضوع،رأي،هيأت،رسيدگي ...

خلاصه خبر

براساس ماده 10 اصلاح شده؛
ماده10- در بند(3) ماده(10) قانون عبارت «بند(1)» به عبارت «بند(1) و تبصره(4) این ماده» اصلاح می‌شود.
تبصره‌ (1) ماده (10) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (2) ماده مذکور ابقاء و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (3) و(4) به آن الحاق می‌شود:
براساس ماده 12 اصلاحی این طرح؛ به ماده (12) ‌قانون یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (2) الحاق و شماره تبصره ماده مذکور به (1) اصلاح می‌شود:
براساس ماده 19 این طرح؛ ماده (28) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 28- به جز موارد مذکور در ماده (27) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (18) تا (23) این قانون نقص داشته باشد، مدیر‌دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها یا ابلاغ الکتـرونیکی به شـاکی اعلام می‌کند.
رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به‌عمل می‌آید.
پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌شود.
براساس ماده 22 اصلاحی این طرح؛ ماده (34) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
براساس ماده 24 اصلاحی؛ ماده (36) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده36- در مواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (12) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رئیس و در غیاب وی نائب‌رئیس هیأت تخصصی مربوط است.
براساس ماده 46 اصلاحی این طرح؛
ماده46- ماده (84) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (12) این قانون:
2- چنانچه مصوبه را به علت مغایرت آن با جهات مذکور در ماده (12) این قانون قابل ابطال تشخیص دهد، حکم به ابطال مصوبه و در غیر این‌صورت حکم به ردّ شکایت صادر می‌کند.
تبصره- درخصوص آرای موضوع این جزء، حکم ماده(94) این قانون قابل اعمال است.
همچنین ماده 49 این طرح توسط نمایندگان اصلاح شد.
براساس ماده 49 اصلاحی این طرح؛ ماده (89) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است.
در ادامه نوبت به بررسی ماده 66 این طرح رسید که نمایندگان این ماده را نیز اصلاح کردند.
براساس ماده 66 اصلاحی این طرح؛ ماده (120) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
2- شناسایی آیین‌نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (12) این قانون است و درخواست ابطال آنها