خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

چهارشنبه، 31 شهریور 1400
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

برای اشتغال به دانشجویان تکنسین نیاز داریم نه دکتری!

باشگاه خبرنگاران | سلامت و پزشکی | پنجشنبه، 25 شهریور 1400 - 01:06
معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: برای افزایش اشتغال به دانشجویان تکنسین نیاز داریم و دانشجویان دکتری باید از طریق موسسات آموزش عالی جذب کار شوند.
اشتغال،دانشجويان،دكتري،كشور،نفـر،اســت،ســال،زارع،فارغ،كارشن ...

خلاصه خبر

گفتنی است که طی سال‌های اخیر، اشتغال در کشـور یــک موضوع محوری و حائــز اهمیـت بــوده و ً اطلاعات دقیــق از برنامه هـای مختلفـی بــرای بهبـود آن بــه اجــرا گذاشته شــده اســت.
نـرخ بیـکاری کـه عبـارت اسـت از درصـد نسـبت جمعیـت بیـکار بـه جمعیـت فعـال شــاغل و بیــکار، در دهه هــای ۸۰ و ۹۰ ارائه شــده اســت.
نــر خ بیــکاری وضعیــت متفاوتــی در ســال‌های مختلــف داشــته اســت.
در ســال ۱۳۸۶ و ً در ســال ۱۳۸۹ افزایــش ۱۳۸۷ نــر خ بیـکاری در کشـور کاهـش چشـمگیری می یابد ولــی مجــددا ً در ســال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ افزایــش و در ســال ۱۳۹۸ می یابد و پـس از آن بــا شــیب نزولــی مجـددا کاهش یافتـه اســت.
از حـدود ۲/۱۳ میلیـون نفـر جمعیـت فار غ التحصیـل دوره هـای عــالی حـدود ۶/۷ میلیــون نفـر فعـال اقتصـادی بوده که از ایـن تعـداد ۲/۶ میلیـون نفـر شـاغل و ۴/۱ میلیـون نفـر بیکار هسـتند.