خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

یکشنبه، 16 بهمن 1401
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

به زودی با موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی بر‌می‌گردیم ...

نتایج عملکرد پژوهشی دانشگاههای پزشکی اعلام شد/ معرفی برترین‌ها

مهر | دین و اندیشه | پنجشنبه، 20 دی 1397 - 11:09
نتایج فعالیت پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس ارزشیابی سال ۹۶ اعلام شد و دانشگاه های علوم پزشکی تهران، بقیه‌الله (عج) و شهرکرد برترین‌های سه تیپ دانشگاهی هستند.
ارجاعات،كشور،نيروي،انساني،شاخص،مقاله،استخراج،محورهاي،رتبه،نم ...

خلاصه خبر

۴) رهبری در پژوهش بر اساس پایگاه Scopus (تعداد مقالات منتشر شده دانشگاه که در آنها نویسنده مسئول، متعلق به آن دانشگاه است.)
۵) نسبت تعداد کل مقالات منتشر شده دانشگاه به تعداد اعضای هیئت علمی
۴) اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی
رشد حدود 15 درصدی مقالات نمایه شده دانشگاه های علوم پزشکی
حدود نیمی از مقالات letter در دانشگاه های تیپ سه توسط یکی از این دانشگاه ها منتشر شده است.
چاپ تعدادد ۴۱۳ مقاله در مجلات نامعتبر
از دیگر موارد دارای اهمیت در ارزشیابی سال ۱۳۹۶، استخراج مقالات در مجلات جعلی و نامعتبر است.
در سال ۲۰۱۷، تعدادد ۴۱۳ مقاله در مجلات نامعتبر منتشر شده است.
درصد مقالات چاپ شده در مجلات نامعتبر به تعداد کل مقالات در دانشگاه های تیپ یک، دو و سه به ترتیب ۱، ۱ و ۲ بوده است.
در بین دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو، تنها چهار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، زنجان ، سمنان و گیلان فاقد مقالات نامعتبر در سال ۲۰۱۷ بودند.
افزایش تعداد ارجاعات به مقالات منتشر شده در سال ۲۰۱۷
از لحاظ تعداد ارجاعات در سال ۲۰۱۷ به مقالات منتشر شده ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ در پایگاه Scopus، نتایج بیانگر آن است که میانگین رشد ارجاعات در دانشگاه های علوم پزشکی کشور حدود ۴۳ درصد بوده است .
در ارزشیابی سال ۱۳۹۶ مقالات چاپ شده در نشریات نامعتبر (Black list) مربوط به سال ۲۰۱۷ و مقالات رد شده (Retract) شده از لیست مقالات دانشگاه های علوم پزشکی حذف شده است.
جداول رتبه بندی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک سال ۱۳۹۶
رتبه نام دانشگاه امتیازات محورهای مورد ارزشیابی تولید علم زیر ساخت نیروی انسانی تحقیقات دانشجویی اخلاق کل ۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۷۰۰ ۱۹۰ ۴۷.۶۰ ۳۱.۹۱ ۷۰ ۲۰۳۹.۵۱ ۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۰۷۲.۳۴ ۱۸۲.۵ ۷۰ ۵۰ ۶۰ ۱۴۳۴.۸۴ ۳ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۵۹۶.۲۰ ۱۸۵.۹۵ ۱۹.۶۰ ۱۸.۸۶ ۱۰۰ ۹۲۰.۶۱ ۴ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵۹۸.۰۱ ۱۷۱.۵۰ ۲۹.۴۰ ۲۵.۸۱ ۸۰ ۹۰۴.۷۲ ۵ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۵۴۳.۲۲ ۱۷۹.۵۶ ۳۰.۸۰ ۳۲.۵۴ ۹۰ ۸۷۶.۱۲ ۶ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۱۷.۷۸ ۱۳۷.۷۸ ۱۵.۴۰ ۱۰.۰۳ ۸۰ ۸۶۰.۹۹ ۷ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۵۵۰.۸۱ ۱۳۹.۶۸ ۱۱.۲۰ ۳۰.۸۶ ۳۰ ۷۶۲.۵۵ ۸ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۳۰۶.۰۶ ۱۶۶.۸۶ ۸.۴۰ ۲۵.۲۵ ۷۰ ۵۷۶.۵۷ ۹ دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۳۳۶.۷۲ ۱۱۷.۶۷ ۰ ۲۰.۸۳ ۸۰ ۵۵۵.۲۲ ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲۹۴.۲۵ ۱۰۰.۲۳ ۱.۴۰ ۱۲.۴۸ ۷۰ ۴۷۸.۳۶
جداول رتبه بندی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو سال ۱۳۹۶
رتبه نام دانشگاه امتیازات محورهای مورد ارزشیابی تولید علم زیر ساخت نیروی انسانی تحقیقات دانشجویی اخلاق کل ۱ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) ۱۶۰۱.۴۷ ۵۸.۴۳ ۲۳.۲۳ ۱۳.۷ ۱۰۰ ۱۷۹۶.۹۴ ۲ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۲۳۰.۷۴ ۱۸۶.۴.۵ ۷۰ ۵۰ ۷۵ ۱۶۱۲.۱۴ ۳ انستیتو پاستور ایران ۱۲۱۸.۰۶ ۵۵.۶۳ ۰ ۰ ۶۰ ۱۳۳۳.۶۹ ۴ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۰۱۹.۵۰ ۱۴۲.۷۶ ۰ ۳۸.۷۹ ۹۵ ۱۲۹۶.۰۵ ۵ دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس ۱۱۰۹.۷۶ ۳ ۰ ۰ ۹۵ ۱۲۰۷.۷۶ ۶ دانشگاه علوم پزشکی یزد ۷۴۳.۸۲ ۱۶۷.۲۱ ۰ ۱۷.۷۹ ۵۰ ۹۷۸.۸۲ ۷ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۷۶۹.۲۵ ۴۶.۸ ۴۶.۶۷ ۲۰.۱۱ ۶۵ ۹۴۷.۸۲ ۸ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۵۹۶.۵۹ ۱۶۷.۱۳ ۰ ۱۸.۸۶ ۸۰ ۸۶۲.۵۸ ۹ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۵۰۱.۳۶ ۱۸۴ ۲۳.۳۳ ۲۱ ۹۶ ۸۲۵.۶۹ ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی بابل ۶۲۵.۸۹ ۶۸.۹۴ ۲۳.۳۳ ۳۱.۸۵ ۷۰ ۸۲۰.۰۱ ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۴۹۵.۵۷ ۱۶۴.۷۱ ۰ ۳۹.۳۲ ۱۰۰ ۷۹۹.۶۰ ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۵۴۰.۱۳ ۱۴۲.۲۱ ۰ ۲۱.۷۱ ۹۰ ۷۹۴.۰۵ ۱۳ دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۶۰۰.۵۷ ۹۱.۷۵ ۰ ۲۳.۱۳ ۳۰ ۷۴۵.۴۶ ۱۴ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۵۰۸.۹۲ ۵۷.۷۳ ۲۳.۲۳ ۲۳.۶۷ ۸۲ ۶۹۵.۶۵ ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی اراک ۵۴۳.۰۱ ۲۵.۳ ۲۳.۳۳ ۲.۶۶۹ ۶۵ ۶۵۹.۳۱ ۱۶ دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۴۲۲.۸۳ ۱۶.۰۹۵ ۰ ۲۸.۶۵ ۴۰ ۶۵۲.۴۲ ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۴۹۰.۵۴ ۱۷.۷۴ ۰ ۲۴.۵۶ ۷۵ ۶۰۷.۸۳ ۱۸ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۳۴۸.۸۸ ۱۴۹.۷۴ ۰ ۲۰.۱۱ ۷۰ ۵۸۸.۷۳ ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۳۹۹.۴۸ ۲۹.۷۴ ۰ ۲۳.۱۳ ۸۰ ۵۳۲.۳۵ ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۳۱۳.۸۲ ۱۱۵.۷۱ ۰ ۱۸.۸۶ ۳۵ ۴۸۳.۳۹ ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۲۸۲.۶۳ ۷۰.۲۲ ۲۳.۳۳ ۲۱ ۶۰ ۴۵۷.۱۸ ۲۲ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۳۰۸.۴۳ ۱۰۰.۸۲ ۰ ۱۹.۲۲ ۲۰ ۴۴۸.۴۷ ۲۳ دانشکده علوم پزشکی شاهد ۲۴۰.۶۵ ۶۶ ۰ ۲.۶۶ ۸۰ ۳۸۹.۳۲
جداول رتبه بندی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه سال ۱۳۹۶